Đang Tải Dữ Liệu....
PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP | Phiếu điều tra cơ quan quản lý
I. THÔNG TIN CHUNG:
Tỉnh thành phố:
1. Doanh nghiệp:
2. Giới tính của chủ doanh nghiệp:
3. Địa chỉ đăng ký hoạt động:
4. Năm bắt đầu hoạt động::
5. Email:
6. Điện thoại liên lạc:
7. Phân loại doanh nghiệp (theo Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP):
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Các số liệu cung cấp tại thời điểm điều tra)
8. Lĩnh vực kinh doanh chính:
 •  
 •  
 •  
9. Hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2019 (trong đó từ mục từ 9.5-9.9 không dành cho doanh nghiệp ngành dịch vụ hỗ trợ - Logistics)
Chỉ tiêu Năm 2019 Thay đổi so với năm 2018
9.1 Các mặt hàng /dịch vụ chính (liệt kê các mặt hàng/dịch vụ)
9.2 Thị trường tạo doanh thu chính (trong nước/ngoài nước)
9.3 Tỷ lệ lao động có kỹ năng về hội nhập quốc tế trong tổng số lao động (%)
9.4 Tỷ trọng doanh thu từ khối CPTPP trên tổng doanh thu (%)
9.5 Thị trường xuất khẩu chính (liệt kê tên các thị trường)
9.6 Thị trường nhập khẩu chính (liệt kê tên các thị trường)
9.7 Liệt kê các mặt hàng đã xuất khẩu được sang các nước CPTPP
9.9 Liệt kê các mặt hàng nhập khẩu từ các nước CPTPP
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CPTPP (Các số liệu cung cấp tại thời điểm điều tra)
10. Tận dụng thuận lợi từ CPTPP
10.1 Dành cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa: Quý Doanh nghiệp đã tận dụng được C/O ưu đãi của quốc gia nào theo Hiệp định CPTPP?
Ốt-xtrây-li-a
Mê-hi-cô
Ca-na-đa
Nhật Bản
Ma-lay-si-a
Niu Di-lân
Xinh-ga-po
Chi-lê
Bru-nây
Pê-ru
10.2. Dành cho doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ - Logistics: Quý Doanh nghiệp tận dụng được gì từ CPTPP?
11. Quý cơ quan đã tổ chức phổ biến và tập huấn về Hiệp định CPTPP như thế nào?
 •  
  Nguyên nhân chưa tiếp cận:
 •  
  Hình thức Đánh giá hiệu quả của hình thức đã tham gia
12. Quý Doanh nghiệp đã nắm bắt được các văn bản pháp luật nào về việc thực thi Hiệp định CPTPP?
13. Quý Doanh nghiệp đánh giá thế nào về các cơ chế, chính sách được ban hành nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP:
Nếu cần chỉnh sửa bổ sung, kiến nghị những chính sách cần chỉnh sửa:
14. Quý Doanh nghiệp đánh giá thế nào về sự phối hợp của các ban, ngành tại địa phương trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các ưu đãi, cơ hội đem lại từ Hiệp định?
Ghi rõ một số hình thức phối hợp tốt nhất:
Ghi rõ một số hình thức phối hợp:
Nguyên nhân:
15. Quý Doanh nghiệp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác trong việc liên kết, hình thành chuỗi cung ứng đáp ứng được các điều kiện, cam kết trong Hiệp định CPTPP chưa?
 •  
  Nguyên nhân
 •  
  Nếu có, Quý Doanh nghiệp đã phối hợp với đơn vị nào?
16. Đánh giá của Quý Doanh nghiệp về triển vọng hợp tác, tận dụng được các cơ hội, ưu đãi của các nước thành viên CPTPP trong thời gian tới:
Quốc gia Đánh giá
16.1 Ôt-xtrây-lia
16.2 Bru-nay
16.3 Ca-na-đa
16.4 Chi-lê
16.5 Ma-lai-xi-a
16.6 Mê-hi-cô
16.7 Niu-di-lân
16.8 Nhật Bản
16.9 Pê-ru
16.10 Xinh-ga-po
17. Khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp nhằm tận dụng các ưu đãi trong Hiệp định, góp phần phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19:
Khó khăn, hạn chế Ghi rõ Đề xuất, kiến nghị phương án khắc phục
17.1 Sử dụng C/O CPTPP
17.2 Nguồn nhân lực
17.3 Cơ sở hạ tầng
17.4 Tiếp cận thông tin
17.5 Sự kết nối và phối hợp giữa các bên liên quan
17.6 Thủ tục, quy định ở phía Việt Nam
17.7 Thủ tục, quy định, chính sách ở phía đối tác CPTPP
17.8 Tài chính
17.9 Khó khăn với ngành Logistics
17.10 Khác